ForumSevgisi.Com

  ForumSevgisi.Com > ForumSevgisi Din Ve Maneviyat > İslamiyet > Dini Kavramlar


Ebu Hanefi


Ebu Hanefi

İslamiyet Kategorisinde ve Dini Kavramlar Forumunda Bulunan Ebu Hanefi Konusunu Görüntülemektesiniz,Konu İçerigi Kısaca ->> Ebu Hanefi Ebu Hanife (asıl adı Numan bin Sabit bin Zutadır) 699 yılında Kufe’de doğup 767'de Bağdat'ta öldürüldü. Müslümanlar tarafından ...

Kullanıcı Etiket Listesi

Yeni Konu aç  Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil

Okunmamış 24 Temmuz 2015, 21:24   #1
Durumu:
Çevrimdışı
ForumSevgisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
none
Üyelik tarihi: 14 Temmuz 2015
Mesajlar: 8.944
Konular: 8563
Beğenilen: 0
Beğendiği: 0
www.forumsevgisi.com
Standart Ebu Hanefi

Ebu Hanefi

Ebu Hanife (asıl adı Numan bin Sabit bin Zutadır) 699 yılında Kufe’de doğup 767'de Bağdat'ta öldürüldü. Müslümanlar tarafından ehl-i sünnet itikadının lideri kabul edilir. Hanefi Mezhebinin kurucusudur. Müslüman inancında olanların %45-50'i Hanefi mezhebindedir.

Babasının adı Sabit'tir. İran'ın ileri gelenlerinden bir zatın soyundan olup Faris oğullarındandır. Dedesi Zuta'nın İslam dinini kabul ettiği babası Sabit'in Hz. Ali ile görüştüğü kendisi evladı ve zürriyeti için duasını aldığı rivayet edilir.

Küçük yaşta Kur’an-ı kerimi ezberlemiş ve Arapçanın o zaman tasnif edilmekte olan sarf nahv şiir ve edebiyatını öğrenmiştir. Gençliğinin ilk yıllarında Eshab-ı kiramdan Enes bin Malik’i Abdullah bin Ebi Evfa’yı Vasile bin Eska’ı Sehl bin Saide’yi ve hicri 102’de en son Mekke’de vefat eden Ebu’t-Tufeyl Amir bin Vasile’yi görmüştür. Bunlardan hadis dinlemiştir.

İmam-ı Şabi’nin tavsiyesiyle ilme sarılıp ders halkalarına devam etmeye başlamıştır. İmam-ı A’zam önce kelam ilmini iman ve itikadı ve münazara bilgilerini Şabi’den öğrenmiştir. Daha sonra Hammad bin Ebi Süleyman’ın ders halkasına katılarak fıkıh ilmine başlamıştır. Hammad’ın derslerine yirmi sekiz yıl devam etmiştir.

Hocası Hammad’ın dersine devam ettiği sırada sık sık Hicaz’a gidip Mekke ve Medine’de çoğu Tabiinden olan âlimler ile görüşür onlardan hadis rivayeti dinler ve fıkıh müzakereleri yapardı. Ehl-i beytten Zeyd bin Ali’den Muhammed Bakır’dan ilim öğrendi.

Tasavvuf bilgilerini Muhammed Bakır ondan sonra da Silsile-i aliyyeden olan Cafer-i Sadık'dan öğrendi. Eshab-ı kiramdan İbni Abbas’ın ilmini Mekke fakihi Ata bin Ebi Rebah’tan ve İkrime’den Hz. Ömer ve onun oğlu Abdullah’tan nakledilen ilimleri Abdullah bin Ömer’in azatlısı Nafi’den öğrendi. Böylece Eshab-ı kiramdan İbni Mesud ve Hz.Ali’den nakledilen ilimleri de buluşup görüştüğü Tabiinden öğrendi.

İmam-ı A’zam İslam dinine yaptığı hizmetleriyle İslamiyet’i iman amel ve ahlak esasları olarak bir bütün halinde insanlara yeniden duyurmuş şüphesi ve bozuk bir düşüncesi olanlara cevaplar vermiş önce itikadda birlik ve beraberliği sağlamış; ibadetlerde günlük işlerde İslam fıkhının esaslarını ve şeklini tespit etmiştir. Böylece ikinci hicri asrın müceddidi (dinin yeniden yayıcısı) unvanını almıştır.

İmam-ı A’zam fıkhı; Leh ve aleyhte olanı bilmek tanımak diye tarif etmiştir. Bu tarife göre fıkhı tespit etmek için Edille-i şeriyyeye başvururdu. Bunlar Kitap yani Kur’an-ı kerim Sünnet (Peygamberin sözleri fiilleri ve takrirleri) İcma-ı Ümmet (Eshab-ı kiramın bir mesele hakkındaki sözbirliği) ve Kıyas-ı Fukaha (hükmü verilmiş meselelere benzeterek bir başka meseleyi hükme bağlamaktır.

İmam-ı A’zam herhangi bir fıkıh mevzuunun işlenmesi veya fetvasının takrir edilmesi yahut da cevabı bulunmak üzere mevzu (konu) edildiğinde sırasıyla bu dört kaynağa baş vururdu. Önce Kur’an-ı kerime bakar hükmü aranan meselenin işaret yoluyla iktiza yoluyla ibare yoluyla veya delalet yoluyla cevabı varsa meseleyi ona göre çözerdi. Meselenin halli için Kur’an-ı kerimde delil bulunmazsa Sünnete burada da bulamazsa İcma-ı Ümmete bakardı. Bu kaynaklarda bulursa meseleyi çözerdi hükmünü bildirirdi. Şayet sırasıyla bu üç kaynakta bulamazsa o zaman Kıyasa başvurur ve meseleyi çözerdi.

İşte İmam-ı A'zam Ebu Hanife; en mükemmel usullerle yaptığı uzun çalışmaları ve ictihadı neticesinde çözdüğü ve tedvin ettiği fıkıh (hukuk) bilgileri ile Müslümanların ibadetlerinde ve diğer işlerinde İslamiyet'e doğru bir şekilde uymak için takip edecekleri bir yolu gösterdi ve bu yola “Hanefi Mezhebi” denildi.

Talebelerine verdiği dersleri ise mükemmel bir usul ile yürütürdü. Bir taraftan fıkhın eski hadiselere ait bilinen hükümleri takrir edilir (anlatılır) ve müzakere yapılırdiğer taraftan yeni hadiselere ait hükümler bulunurdu. Geçmiş ve yaşanmakta olan hadiselerin hükümleri takrir edilirken bunlara benzeyen veya aynı cinsten olup da gelecekte vuku bulabilecek hadiselere ait hükümler de araştırılıp bulunurdu. Dolayısıyla imam-ı A’zam'ın derslerinde geçmiş ve yaşanmakta olan halin meselelerinden başka geleceğe ait meselelere geçilmiş ve fıkhın külli (genel) kaideleri tespit edilmiştir.

İmam-ı A’zam ömrü boyunca insanları imandan ayırmaya çalışan ve kendilerine “Dehriyyun” denilen fırkalarla mücadele etmiştir. Bunların başında ibni SebecilerHariciler ve Mürcie Mutezile Cebriyye gibi fırkalar gelmekteydi.

İmam-ı A’zam fıkıh ilmini ilk defa kollara ayırıp her branşın bilgilerini ayrı ayrı toplamış usuller koymuş Feraiz ve Şurut kitaplarını yazmıştır. Ayrıca Eshab-ı kiramınPeygamber'den naklen bildirdiği iman itikad bilgilerini de toplayıp yüzlerce talebesine bildirdi.

İlmi Kelam yani iman bilgileri mütehassısları yetiştirdi. Başta gelen talebeleri; İmam-ı Ebu Yusuf ismiyle meşhur Yakub bin İbrahim Muhammed Şeybani Züfer bin Hüzeyl Hasan bin Ziyad oğlu Hammad Davud-i Tai Esad bin Amr Afiyat bin Yezid el-Advi Kasım bin Ma’an Ali bin Müshir Hibban bin Ali gibi âlimlerdir.

İmam-ı A’zam’ın derslerinde çözülen fiili ve nazari fıkhi meselelerin sayısı altıyüzbini aştığı rivayet edilir. İmam-ı Matüridi ondan gelen kelam bilgilerini kitaplara yazmıştır. Yetiştirdiği talebelerin sayısı dört bine ulaşmış olup bunlardan yedi yüz otuzu ilimde iyice yükselmiş içlerinden kırk kadarı ictihad derecesine çıkmıştır. Bazı müellifler onun derslerinde yetişen talebelerinin isim ve künyelerini mensup oldukları şehirlerini tespit edip yazmışlardır. İmam-ı A’zam ticaretle de uğraşırdı.

Vefatı

İmam-ı A'zam bütün zorlamalara rağmen hükümet ve siyaset işlerine karışmamıştır. İkinci Abbasi halifesi Ebu Cafer Mensur bu yüzden İmam-ı A'zamı hapsettirip işkence yaptırmış ve zehirleterek öldürtmüştür.

Vefatından sonra çok kimseler onu rüyasında gördüklerini söylemişler ve kabrini ziyaret ederek onun şânının yüceliğini dile getiren rivayetler anlatmışlardır. “Yüz elli senesinde dünyanın ziyneti gider” hadis-i şerifinin imam-ı A’zam için olduğunu İslam âlimleri bildirmiştir. Çünkü o tarihte İmam-ı A’zam gibi bir büyük vefat etmemişti. Mezhebi İslam âleminin büyük bir kısmına yayıldı. Selçuklu Sultanı Melikşah’ın vezirlerinden Ebu Sa’d-i Harezmi İmam-ı A’zamın kabri üzerine mükemmel bir türbe ve çevresinde bir medrese yaptırdı. Daha sonra Osmanlı padişahları bu türbeyi defalarca tamir ettirmiştir. Bkz: İmam-ı Azam Ebû Hanife Külliyesi

Eserleri
"Ebu Hanife"
ile ilgili Vikisözler mevcuttur.

Ebu Hanife'nin eserleri pek çok olup zamanımıza kadar ulaşmış olanları başlıca on tanedir. Aslında akaid ve fıkıh ilimlerinde rivayet edilen bütün meseleler onun eseridir.

* Risale-i Redd-i Havaric ve Redd-i Kaderiyye: İmam-ı a’zamın usul-i dinde ilk yazdığı eserdir.
* El-Fıkh-ul-Ekber: Akaide dairdir. Bu eserin birçok şerhi yapılmış olup başlıcaları şunlardır: El-Kavlül-Fasl; Muhyiddin bin Behaeddin tarafından yapılan şerhidir. Bu kitap Hakikat Kitabevi tarafından ofset yoluyla basılmıştır. Pezdevi Ebu’l Münteha ve imam-ı Matüridi tarafından yapılan şerhleri de meşhurdur.
* El-Fıkh-ül-Ebsat: İmam-ı a’zam bu eserinde istita’at (insan gücü) hayır ve şer kaza ve kader meselelerini açıklamaktadır.

* Er-Risale li Osman Büsti: Eserde iman küfür irca ve va’id meseleleri açıklanmıştır.
* Kitab-ül-Âlim vel-Müteallim: Bu eserde muhtelif meseleler hakkında Ehl-i sünnet itikadını bildirmek için tertiplenmiş soru ve cevaplar vardır.
* Vasiyyet-i Nukirru: Eserde Ehl-i sünnet vel-cemaatin hususiyetleri anlatılmakta akaid ve farzların hudutları açıklanmaktadır. Bu vasiyetten başka oğlu Hammad’a ve talebesi Ebu Yusuf’a yaptığı vasiyet olmak üzere on beş kadar vasiyetnamesi vardır.
* Kaside-i Numaniyye
* El-Asl
* El-Müsned-lil-İmam-ı a’zam Ebi Hanife
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç  Cevapla

Etiketler
ebu, hanefi

Seçenekler
Stil


Saat: 15:49

Forum Yasal Uyarı
vBulletin® ile Oluşturuldu
Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

ForumSevgisi.Com Her Hakkı Saklıdır
Tema Tasarım:
Kronik Depresif


Sitemiz bir 'paylaşım' sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabiliyorlar. Bu sebepten ötürü, sitemizdeki mesaj ya da konulardan doğabilecek yasal sorumluluklar o yazıyı paylaşan kullanıcıya aittir ve iletişim adresine mail atıldığı taktirde mesaj ya da konu en fazla 48 saat içerisinde silinecektir.

ankara escort bayan, ankara escort, izmir escort ankara escort, ankara escort bayan, eryaman escort, pendik escort, antalya escort,