ForumSevgisi.Com

  ForumSevgisi.Com > ForumSevgimiz Kütüphane > Kültür - Sanat > Osmanlı Tarihi


İskân‑ı Muhacirîn Nizâmnâmesi


İskân‑ı Muhacirîn Nizâmnâmesi

Kültür - Sanat Kategorisinde ve Osmanlı Tarihi Forumunda Bulunan İskân‑ı Muhacirîn Nizâmnâmesi Konusunu Görüntülemektesiniz,Konu İçerigi Kısaca ->> İskân‑ı Muhacirîn Nizâmnâmesi Muhacirînin Suret‑i Kabulü Madde 1: Muhacirîn kabulü ve tayin‑i mahal ve suret‑i iskânları Hükûmet‑i Seniyye'nin yed‑i ihtiyârındadır. ...

Kullanıcı Etiket Listesi

Yeni Konu aç  Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil

Okunmamış 16 Temmuz 2015, 13:58   #1
Durumu:
Çevrimdışı
ForumSevgisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
none
Üyelik tarihi: 14 Temmuz 2015
Mesajlar: 8.944
Konular: 8563
Beğenilen: 0
Beğendiği: 0
www.forumsevgisi.com
Standart İskân‑ı Muhacirîn Nizâmnâmesi

İskân‑ı Muhacirîn Nizâmnâmesi

Muhacirînin Suret‑i Kabulü

Madde 1: Muhacirîn kabulü ve tayin‑i mahal ve suret‑i iskânları Hükûmet‑i Seniyye'nin yed‑i ihtiyârındadır. Usul‑i mahsusası dairesinde tâbiiyet‑i Osmâniyeyi ihrâz etmeyen muhacirîn kabul ve iskân olunamaz.

Madde 2: Muhacirîn iki kısımdır: Birincisi hükûmet‑i metbû‘alarından istihsâl‑i me’zûniyetle terk‑i tâbiiyet ederek gelenler; ikincisi mülteci olarak gelip de tâbiiyet‑i Osmâniyeye dahil olmak istid‘âsında bulunanlardan hükûmetce muhacir sıfatıyla kabulüne karar verilenlerdir.

Madde 3: Birinci kısım muhacirîn hicrete hazır olduklarını bulundukları mahallerdeki memurîn‑i Osmâniye vasıtasıyla evvelce Dahiliye Nezâreti'ne bildirip Hükûmet‑i Seniyye tarafından verilecek cevab ve karara tevfik‑ı hareket edeceklerdir. Bunlar hükûmetce kabulleri cihetine gidildiği hâlde hükûmet‑i metbû‘alarından istihsâl‑i me’zûniyetle terk‑i tâbiiyet eylediklerini mübeyyin evrakı Hükûmet‑i Seniyye'ye gönderilmek üzere memurîn‑i Osmâniyeye teslim etmekle mükellefdirler. Bu mükellefiyeti icra edenler tayin ve kendilerine tebliğ olunacak mahalle azîmet ederler ve doğrudan doğruya tescil ve iskân olunurlar.

Madde 4: Mültecilerden muhacir sıfatıyla kabulleri istid‘âsında bulunanlar Muhacirîn İdaresince muvakkaten kabul ve münasib mahallere sevk olunarak lede'l‑hâce haklarında hükûmetce icra olunacak tahkikât neticesine göre kabule şâyân görülürse bi't‑tescil tâbiiyet‑i Osmâniyeye idhâl ile iskân edilirler.

Madde 5: Muhacir olarak kabul edilecek olanlar kendileriyle zevcelerinin ve evlâd‑ı sıgârının tâbiiyet‑i Osmâniyeyi kabul eylediklerine ve bir daha tâbiiyet‑i sâbıkalarına rücû‘ etmeyeceklerine dair o bâbdaki istid‘âlarıyla beraber ale'l‑usul taahhüd senedi i‘tâ eyleyeceklerdir.

Madde 6: Kabul edilen muhacirîn kendilerine tahsis olunan mahallere azîmetle sâkin olmağa mecburdurlar. Ancak gösterilen mahalle gitmeyip de kendi paralarıyla arazi mübâyaa ederek diğer mahalde akrabası olan yerlerde tavattun talebinde bulunanlardan is‘âf‑ı istid‘âlarında hükûmetce mahzur olmadığı takdirde bir gûne muâvenet‑i iskâniye talebinde bulunmayacaklarına dair ayrıca senedât ahzından sonra bunların arzu etdikleri mahalle azîmelerine müsaade olunur.

Madde 7: Kabul edilen muhacirîn içinde tâbiiyet‑i ecnebiye iddiasında bulunanlar her hâlde haklarında ıskât‑ı tâbiiyet muamelesi icra olunarak Memâlik‑i Osmâniye'den ihrac edilirler. Bunlardan mazhar‑ı muâvenet olanlara tahsis edilen emlâk ve arazi ve eşya istirdâd olundukdan sonra vukû bulan masârıf‑ı saire dahi kendilerine kalacak emvâle bi'l‑müracaa istîfa olunur.

Madde 8: Memâlik‑i Osmâniye'nin mümtaz veya muhtâriyet‑i idareyi hâiz aksâmından diğer cihetlerine nakl‑i mekân edecekler hakkında hükûmetce müttehaz mukarrerâta tevfik‑ı muamele olunur.

Vezâif

Madde 9: Muhacirîn muamelât‑ı umumiyesi Dahiliye Nezâreti'ne merbût Muhacirîn Müdüriyetince idare olunur. Bu müdüriyetin vazifesi talimatnâme ile muayyendir.

Madde 10: Muamelât‑ı iskâniyesi kesîr olan vilâyâtda bir muhacirîn müdür veya memuru ile bir kâtibden mürekkeb ve Muhacirîn Müdüriyeti'ne merbût bir idare şubesi teşkil veya bunlardan yalnız biri tavzîf edilir.

Madde 11: Muamelât‑ı iskâniyesi kesîr olan vilâyâta tayin olunacak muhacirîn müdür ve memurları mesbûku'l‑hizmet kaymakamlar miyânında Dahiliye Nezâretince intihâb ve memuriyeti bâ‑irâde‑i seniyye icra olunur. Kâtib ve sair memurîn‑i muvakkate bu memurun inhâsıyla İskân‑ı Muhacirîn Komisyonlarınca tayin olunur.

Madde 12: Her vilâyet ve müstakil livâlarda vali ve mutasarrıfların riyâsetleri altında defterdâr ve muhasebeci ile Meclis‑i İdare ve Belediye azâsından birer veya ikişer zâtdan ve Defter‑i Hakanî ve Ziraat ve Sıhhiye müdürlerinden ve Nâfi‘a sermühendisinden ve hükûmet tabibi bulunmayan yerlerde Belediye tabibinden mürekkeb birer İskân‑ı Muhacirîn Komisyonu vardır.

Madde 13: Mülhak liva ve kazalarda teşkiline vilâyet komisyonunca lüzum gösterilecek şubeler mutasarrıf veya kaymakamların riyâsetleri tahtında olmak üzere yine bu suretle zevât‑ı münasibeden teşkil olunur.

Madde 14: İskân‑ı Muhacirîn Komisyonu riyâsetiyle azâlığı bir hizmet‑i fahriyedir. Fakat iskân veya sair muhacirîn muamelâtına memuren komisyonlarca hârice i‘zâmlarına lüzum gösterilecek zevâta harcırâh kararnâmesine tevfikan muhacirîn tahsisâtından yevmiye veya harcırâh verilir.

Madde 15: Muhacirlerin muvakkaten iâşesi ve sevk ve iskânı ve bunlara verilecek arazinin taksimi ve lede'l‑hâce mebânî inşası ve vilâyete muhavvel tahsisâtın hüsn‑i idare ve sarfı ve vilâyet dahilinde şerâit‑i iskâniyeyi hâiz arazi taharrîsi ve'l‑hâsıl iskân‑ı muhacirîne müteferri‘ hususât hakkında mukarrerât ittihâzı İskân‑ı Muhacirîn Komisyonlarının vazifesidir. Bi'l‑umum sarfiyât vilâyât ve müstakil livâ komisyonlarının karar ve havalesiyle icra olunur.

Madde 16: Vilâyât muhacirîn memurlarının vezâifi talimatnâme ile muayyen olup İskân‑ı Muhacirîn Komisyonlarında azâ‑yı tabîiye olarak bulunurlar ve komisyonlar mukarrerâtının tamamî‑i icrasından mes’uldürler.

Madde 17: Muhacirîne aid umûr‑ı tahririye ve hesabiyeye kaza ve livâ ve vilâyetin hey’et‑i maliye ve tahririyesinden münasib memurlar tefrîk olunur.

Madde 18: Muamelât‑ı iskâniyenin tekessürü ve topdan inşaât vukû‘u gibi ahvâlde vilâyât komisyonları kararıyla Dahiliye Nezâreti'nden alınan tahsisât ve me’zûniyet üzerine münasib yevmiye ile memurîn‑i muvakkate istihdâmı caizdir. Dersaâdet'de bu yolda yevmiye i‘tâsı ve muvakkat memur istihdâmı Muhacirîn Müdüriyeti'nin müzekkiresi üzerine Dahiliye Nezâreti'nin emir ve işaretine mütevakkıfdır.

Madde 19: Muhacirîn sevk ve iskânı muamelâtında jandarma ve lüzumu hâlinde polis memurları istihdâm olunur.

Madde 20: Muhacirîn tahsisâtından vukû bulacak sarfiyât zîri komisyonlar tarafından musaddak evrak ve senedât üzerine mal sandıklarınca icra olunur ve her üç ayda bir kere masârıf cedvelleri zîri komisyonca musaddak olduğu hâlde muhacirîn müdür veya memurları ve bulunmayan yerlerde komisyonlar tarafından Muhacirîn Müdüriyeti'ne gönderilir.

Suret‑i İskân

Madde 21: Dersaadet'de Muhacirîn Müdüriyeti ve taşrada muhacirîn komisyonları gelen muhacirîni vürûdları ânında taht‑ı nezâretlerine alarak muvakkaten mahall‑i münasibeye yerleşdireceklerdir.

Madde 22: Muhacirîn yegân yegân hükûmet veya belediye etıbbâsı tarafından muayene olunarak ilel‑i sâriye ile ma‘lûl olanlar bi't‑tefrîk en yakın hastahâneye nakil ve tedavi olunur.

Madde 23: Muhacirîn idare ve komisyonlarının vazife‑i esasiyesi muhacirîni iskândan ibaret olmasıyla zaruret olmadıkça iâşe için masraf ihtiyâr edilmeyecek ve bunlardan istitâ‘at‑ı bedeniyesi olanlara sevk ve iskân zamanına kadar iş bulup yevmiye kazanmağa komisyonlarca delâlet edilecekdir. Zaruret‑i iâşe messeden muhacirînin on iki yaşına kadar olanlarına yevmiye yarımşar ve daha yukarı yaşda bulunanlara yevmî birer kıyye ekmek veya bedeli verilir ve kışın ihtiyaca göre zaruret mikdarınca odun veya kömür i‘tâ olunur.

Madde 24: Komisyonlar ma‘rifetiyle muhacirînin her hânesine nüfusu ve arazinin kuvve‑i inbâtiyesi nazar‑ı dikkate alınarak derece‑i kifâyede arazi tefrîk ve aile reisi nâmına muvakkat senedle teslim olunur. Her hâlde verilecek arazinin ihtiyac ile mütenâsib olmasına komisyonlarca itina edilecekdir.

Madde 25: Muhacirîne tahsis olunan arazi meccânen tefvîz olunamayacak aksâmdan ise bedeli hazinece uzun vadeli taksitler ile tahsil olunabilir.

Madde 26: Komisyonlarca iskân edilecek muhacirîne Dahiliye Nezâretince ta‘mîm edilen plana tatbikan bir hâne inşa ve iki re’s çift hayvanıyla tarz‑ı cedîd âlât‑ı zira‘iye ve tohumluk zahire iştirâ olunduğu takdirde bunların hâsıl‑ı nakdîsi kefâlet‑i müteselsile usulüyle karyece kefâlete rabt ve hazinece aile reisine zimmet kaydolunup uzun vadeli taksidlerle bilâhare istirdâd olunmak meşrûtdur.

Madde 27: Yeni bir karye teşkil edecek suretde bir mahalle toplu muhacir iskân edildiği takdirde inşası lâzım gelen cami‘‑i şerif ile mekteb binası ve çeşme için ihtiyâr olunacak masraf ve lede'l‑hâce köy nâmına alınacak damızlık hayvan ve âlât‑ı zirâ‘iye esmânı karye hânelerine tevzi ve taksim olunarak her hânenin hissesine isabet eden mikdar her hâneye mahsus olan zimemâtı ile birlikde hazinece âtiyen tahsil olunur.

Madde 28: Muhacirînin tarih‑i hicretlerinden itibaren altı sene tekâlîf‑i askeriyeden ma‘füvv olmaları hakkındaki 20 Şubat 1303 ve iskân edildikleri günden itibaren iki sene tekâlîf‑i maliyeden ma‘füvv tutulmaları hakkındaki 26 Kânûn‑ı Evvel 1301 tarihli irâdât‑ı seniyye ahkâmı bâkîdir. Hâne ve saire esmânından dolayı kendilerine zimmet kaydolunan mebâliğ tekâsîtinin tahsiline ilk iki senenin faizi tekâsît‑i âtiyeye zam olunmak üzere üçüncü seneden itibaren mübâşeret olunur.

Madde 29: Bir hânede ziraata kâdir erkek bulunmaz veya bulunup da alîl veya müsinn olur ise icâre ve müzâra‘a suretiyle intif①etmek üzere böylelerine ancak meccân kısmından arazi taharrî ve teslim olunabilir ve kefâlet‑i müteselsile ile ehl‑i karyece tekeffül olunursa bedeli mevâdd‑ı ânifedeki şerâit dairesinde tahsil olunmak üzere hâne dahi inşa edilebilir.

Madde 30: Erbâb‑ı sanatdan olan muhtacîn muhacirîne şerâit‑i ânife dairesinde bir hâne inşa ve kefalet mukabilinde veya müctemi‘an sâkin oldukları takdirde yekdiğere müteselsilen kefil olmak suretiyle araziye bedel‑i sanatının icabâtından olan en mübrem âlât ve edevât ve kendisine asgarî olarak iktizâ eden sermaye malzemesi komisyonca bi'l‑mübâyaa kendilerine teslim olunur. Şu kadar ki bunun mikdarı hiçbir vakit iki bin kuruşu tecavüz edemez.

Madde 31: Muhacirînin vürûdunu müteâkib geldikleri yerlerin te’sirât‑ı iklimiyesi ve kendilerinin ziraat veya sanatdan hangi kısmına mensub bulundukları Dahiliye Nezâretiyle bi'l‑muhabere tayin olundukdan sonra aded‑i nüfuslarını ve şerâit‑i iskâniyelerini mübeyyin bir cedvel tanzim olunur. (Muhacirîn miyânında yekdiğerine akraba bulunanların birlikde veya yekdiğerine yakın yerlerde iskânlarına dikkat olunacakdır.)

Madde 32: Bir mahalden toplu olarak gelen muhacirlerin muntazam ve kavâid‑i sıhhiyeye muvâfık bir karye teşkiliyle iskânı te’min olunmak üzere tefrîk olunan araziye tabib ve mühendis i‘zâm ve cami ve mekteb ve çeşme ve karakol ve bir köye mahsus hâne başına onar dönüm itibarıyla mer‘a mahalli ve birer dönüm orman mahalli ve kabristan ve pazar yeri gibi ihtiyacât‑ı umumiye için münasib mahaller intihâb ve tefrîk olunur.

Madde 33: İnşası takarrür eden mebânî ile iştirâsı lâzım gelen eşya için komisyonlar kararıyla ve malumât‑ı vâzıha i‘tâsıyla Dahiliye Nezâreti'nden tahsisât‑ı lâzıme taleb ve ancak verilecek me’zûniyet dairesinde sarfiyâta mübâşeret olunur.

Madde 34: Muhacirîn için yapılacak hânelerin inşası münâkasaya konulur veya zaruret messederse emaneten inşa olunur. Bunların kerpiç ahşab ve kârgîr olarak inşası ilcâât‑ı mahalliyeye tâbidir. Muhacirînden kudret‑i bedeniyesi olanların münâkasa hâlinde münasib yevmiye ile müteahhid tarafından emanet hâlinde münasib bir ücretle hükûmetçe inşaâtda istihdamı mücâzdır.

Madde 35: Muhacirînin inşa olunacak hânelere nakilleri icra ve arazileri kendilerine tefrîk ve i‘tâ olunduğunu müteâkib derhal her hâneye müteselsil numara vaz‘ıyla orada sâkin ailenin mikdar‑ı nüfusunu ve isim ve şöhret ve sinleri ve tahsis olunan arazinin dönüm ve zirâ‘ını nâtık iki defter tanzim edilecek ve Muhacirîn İdaresi Müdüriyeti'ne gönderilecekdir.

Madde 36: Hükûmet‑i mahalliye madde‑i ânifede mezkûr defter üzerine nüfus memuru ma‘rifetiyle tekrar yoklama icra ve tezâkir‑i Osmâniye i‘tâ etdirecek ve tahakkuk edecek hâle göre cihet‑i askeriyeye ve Dahiliye Nezâreti'ne mezkûr defterin musaddak suretlerini tevdî‘ ve irsâl edecekdir. İşbu defter otuz birinci maddede tanzimi irâe olunan cedvel ile birleşdirilecekdir.

Madde 37: Muhacirînden hazinece meccânen arazi almış olanlar arazinin kendilerine teslimi tarihinden itibaren on sene geçmedikçe bu araziyi âhara ferâğ edemezler. Hazinece arazi i‘tâ edilmekle beraber bedelâtı tekâsîte rabt olunmak suretiyle kendilerine hâne inşa ve malzeme‑i saire iştirâ olunan muhacirîn arazileriyle hâne ve malzeme‑i mezkûre Hazine‑i Maliye'ye medyûn oldukları parayı tesviye etmedikçe âhara bey‘ u ferâğ olunamaz.

Madde 38: Topluca muhacirîn iskân edilecek yerlerde teşkil olunacak kurâya münasib isimler verilecek ve imam ve muhtar ve muallimler tayin ve mer‘a ve baltalıklar bir suret‑i vâzıha ve sâlimede bi't‑tefrîk dönümleri mikdarıyla nikât‑ı malumeyi irâe eden dört kıt‘a harita tanzim olunup biri Dahiliye Nezâreti'ne gönderileceği gibi biri komisyonda diğeri Defter‑i Hakanî İdaresi'nde ve dördüncüsü de karye muhtarında kalacak ve hudud nizâ‘ı tahaddüsünde fasl‑ı dava için müracaat olunacakdır.

Madde 39: Muhacirîn ebniye ve tohumluk ve hayvanât ve malzeme tekâsîtini bilâ‑ma‘zeret te’diye etmezlerse işbu arazi ve ebniye ile hayvanât ve malzeme‑i mezkûreden mevcud olanları istirdâd ve hükûmetçe başkalarına şerâit‑i muayyene ile tefvîz olunur.

Madde 40: Tarih‑i muhâceretlerinden itibaren iki sene zarfında hükûmete müracaat etmemiş olanlar işbu nizâmnâme ahkâmından istifade edemezler.

Mevâdd‑ı Müteferrika

Madde 41: İskân‑ı muhacirîn müdür veya memurları ve lüzumu tahakkukunda veya devir ve teftiş esnasında kaymakam ve mutasarrıf ve sıhhiye ve ziraat müdür veya memurları ve maârif müfettişleri ve nâfi‘a sermühendisi veya mühendisleri muhacir iskân edilen yerleri bilhassa teftiş ve iktisâd ve tekessür‑i nüfus ve hıfzu's‑sıhha nokta‑i nazarından muzır olan ahvâlin ta‘dîli ve ihtiyacâtın tehvîni esbâbını istikmâle sarf‑ı gayret edecekler ve netâyic‑i icraât ve meşhûdâtları hakkında vilâyete raporlar vereceklerdir.

Madde 42: Muhacirîn arazi‑i emiriye‑i hâliye ve mahlûlede veya lede'l‑ hâce satın alınabilecek çiftlikler ile Maliye Nezâreti'nin muvâfakatıyla hükûmete âid çiftliklerde iskân edileceklerdir.

Madde 43: Vilayâtdaki komisyonlar muhacirîn iskânı için bulacakları arazinin madde‑i sâlifede gösterilen araziden hangisi olduğunu ve sahibli veya sahibsiz bulunduğunu ve ikâmete ve karye ittihâzına mevki‘an ve sıhhaten sâlih ve sâlim ve ziraate elverişli olup olmadığını ve muhacir iskânıyla ahali‑i kadîmenin ihtiyacâtı tazyik edilip edilmeyeceğini tedkik etmek ve muhacirîn‑i vâridenin vatan‑ı aslîlerini nazar‑ı dikkate alarak alışdıkları âb u havaya mümkün mertebe muvâfık olacak mahaller tefrîk ve tahsis eylemek vazifesiyle bilhassa mükellefdirler. Bu suretle muhacirîn iskânı için bulunacak arazi tafsilât‑ı lâzımeyi câmi‘ olarak Dahiliye Nezâreti'ne bildirilir ve Muhacirîn Müdüriyetince ve mahallî komisyonlarca defâtir‑i mahsusaya kaydedilir.

Madde 44: İşbu nizâmnâme tarih‑i neşrinden itibaren mer‘iyyü'l‑icradır.

Madde 45: İşbu nizâmnâmenin icrasına Dahiliye nâzırı memurdur.

İşbu nizâmnâmenin mevki‘‑i mer‘iyete vaz‘ını ve nizamât‑ı devlete ilâvesini irâde ederim.

6 Cemâziyelâhir 1331 ‑ 30 Nisan 1329 / [13 Mayıs 1913]
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç  Cevapla

Etiketler
iskân‑i, muhacirîn, nizamnamesi

Seçenekler
Stil


Saat: 17:14

Forum Yasal Uyarı
vBulletin® ile Oluşturuldu
Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

ForumSevgisi.Com Her Hakkı Saklıdır
Tema Tasarım:
Kronik Depresif


Sitemiz bir 'paylaşım' sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabiliyorlar. Bu sebepten ötürü, sitemizdeki mesaj ya da konulardan doğabilecek yasal sorumluluklar o yazıyı paylaşan kullanıcıya aittir ve iletişim adresine mail atıldığı taktirde mesaj ya da konu en fazla 48 saat içerisinde silinecektir.

ankara escort bayan, ankara escort, izmir escort ankara escort, ankara escort bayan, eryaman escort, pendik escort, antalya escort,