ForumSevgisi.Com

  ForumSevgisi.Com > ForumSevgimiz Kütüphane > Kültür - Sanat > Osmanlı Tarihi


Darülaceze ve Nizamnamesi


Darülaceze ve Nizamnamesi

Kültür - Sanat Kategorisinde ve Osmanlı Tarihi Forumunda Bulunan Darülaceze ve Nizamnamesi Konusunu Görüntülemektesiniz,Konu İçerigi Kısaca ->> Darülaceze ve Nizamnamesi DARULACEZE ve DARULACEZE NİZAMNAMESİ Kadin-erkek yoksul sakat ve kimsesiz çocuklari korumak için sultan Ikinci Abdulhamid Han devrinde ...

Kullanıcı Etiket Listesi

Yeni Konu aç  Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil

Okunmamış 16 Temmuz 2015, 13:59   #1
Durumu:
Çevrimdışı
ForumSevgisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
none
Üyelik tarihi: 14 Temmuz 2015
Mesajlar: 8.944
Konular: 8563
Beğenilen: 0
Beğendiği: 0
www.forumsevgisi.com
Standart Darülaceze ve Nizamnamesi

Darülaceze ve Nizamnamesi

DARULACEZE ve DARULACEZE NİZAMNAMESİ

Kadin-erkek yoksul sakat ve kimsesiz çocuklari korumak için sultan Ikinci Abdulhamid Han devrinde yaptiralarak hizmete giren acizler yani düskünler yurdu.

Sultan Abdulhamid yoksul ve sakat kimseler yaninda Istanbul'da başibos gezen çocuklarin da bir araya toplanarak san'at sahibi olmalarini saglamak ihtihar ve kimsesizlerin son yillarini huzur içinde geçirmelerini te'min etmek maksadiyla sadrazam Halil Rifat Pasa'ya bir darülaceze (düşkünlar evi) kurulmasi emrini verdi. Halil Rifat Pasa Okmeydani semtinde böyle bir müessesenin kurulmasinin muvafik olaçagina bildirdi ve 7 kasim 1892 tarihinde Darülacezenin temeli atildi. Insaat masraflarinin çogunu Abdulhamid Han karsiladi. Hayir sahibleri de ianelerde (yardimlarda) bulundular. Bizzat Halil Rifat Pasa evindeki degerli esyayi ve gümüs takimlarini satarak bu tesebbüse istirak etti.

Darülaceze 28.500 metre karelik bir alan üzerinde kuruldu. Bir erkek bir kadin hamami alti aceze pavyonu mutfak çamasirhane çocuk yuvasi yetimhane cami ve kiliseden ibaret olup mimari Agop adinda bir ermenidir.

Yapildigi devirde çikarilan kararnameye göre; ''Darülaceze'nin idaresi Dahiliye nezaretine baglandi. Ayrica kurumun yönetim kurulu baskanliginin belediye tarafindan seçilen ve padisahça tasdik edilen bir me'mur tarafindan yapilmasi kararlastirildi. Üyelikleri ise; Vakiflar idaresi müftilik ve Zaptiye nezareti tarafindan gösterilecek bir me'mur verilecakti. Bundan baska ayrica Darülaceze'de; ermeni rum katolik ve yahudi azinliklari da birer temsilci bulunduracak ve kurul ücretsiz vazife yapacakti.''

Günümüzde Darülaceze Istanbul belediyesine bagli olup döner sermaye ile çalismaktadir.
DARULACEZE NİZAMNAMESİ (1) (2)
Kabul Tarihi : 12 Nisan 1332
Yayımlandığı Takvimi Vekayi Tarihi : 15 Nisan 1332 No: 2511
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 2 Cilt: 8 Sayfa: 901
BİRİNCİ FASIL
Ahkam-ı Umumiye
Madde 1 - Dersaadette doğrudan doğruya Dahiliye Nezaretine merbut ve müsta-
kil bütçeye malik bir Darülaceze vardır.

Madde 2 - Darülaceze şuabatı atiyeye münkasımdır:
1 - Zükür Şubesi
2 - İnas Şubesi
3 - Çocuklar Şubesi
4 - İrzahane
İşbu dört Şube tamamen yekdiğerinden ayrıdır.
İKİNCİ FASIL
Memurin

Madde 3 - Darülaceze müdürü ile sertabibi Dahiliye Nazırı tarafından inti-
hab ve ba İrade-i Seniyye tayin olunur. Tabib ve eczacılar ve muhasebeci ve
veznedar ve başkatip ve debboy ve kiler ve mübayaa memurları müdürün işarı
üzerine dahiliye Nazırı tarafından ve diğer memurin ve müstahdemin doğrudan
doğruya müdür tarafından tayin olunur.

Madde 4 - Darülaceze Müdüriyeti ile Sertababet vazifesinin bir şahıs uhde-
sinde ictimaı caizdir.

Madde 5 - Darülaceze memurları mükafat ve mücazat hususatında Memurin-i
Dahiliye Nizamnamesine tabidirler.

Madde 6 - Darülacezenin kaffe-i umur ve muamelatından dolayı müdür ve
sertabib Dahiliye Nezaretine ve Darülaceze memurin ve mustahdemini müdüre karşı
mesuldürler. Umur-ı sıhhıyeye müteallik vezaiften dolayı memurin ve mustahdemin
sertabibe karşı dahi mesuldürler.

Madde 7 - Darülaceze muhasebecisi ile veznedarı ve kiler ve debboy ve müba-
yaa memurları Kefalet Nizamnamesi ahkamına tevfikan kefalete rabtolunacaklardır.

Madde 8 - Darülaceze`de müdürün riyaseti tahtında olmak üzere sertabib ve
muhasebeci ve başkatip ve eczacıbaşıdan mürekkeb bir heyet-i daime vardır.

Madde 9 - Heyet-i daime müdür tarafından berayı istişare havale ve tevdi
olunacak hususat ile bebarer Darülacezenin mekülat ve mahrukat ve melsubat ve
edviye ve echize gibi bilcümle levazımını münakasa veya lüzumuna göre mübayaa
suretiyle tedarik etmek vezaifiyle mükelleftir.
(Ek:5 Teşrini Evvel 1336 (1920) Münakasa ve mübayaa muamelatının hın-i
icrasında meclisi idarece işbu meclis azasından ekseriyet-i a`ra ile bir sene
için intihab olunacak iki zat heyet-i daimede aza sıfatıyla hazır bulunur.
ÜÇÜNCÜ FASIL
Heyet-i İdare

Madde 10 - Darülaceze bütçesinin tedkik ve tasdikı ve ledelicap Darülaceze
Nizamnamesinin teklif-i tadili ve inşaatı cedideye dair tedkikat ve müzakerat
icrası ile mukarrerat itası ve Darülacezenin tevsi-i hidematına ve tezyid-i
varıdatına hadim vesaitin taharrisi ile bu babda tedabir-i lazime ittihazı
vezaifiyle mükellef bulunmak ve aded-i azası yediden ekall olmamak üzere
Dahiliye Nazırı tarafından mansub bir meclis-i idare vardır.

Madde 11 - Meclis-i İdareye Dahiliye Nazırı riyaset eder. Dahiliye Nazırının
bulunmadığı zamanlarda vazife-i riyaseti ifa etmek üzere aza meyanından biri
nazır tarafından reis-i sani tayin olunur. Meclisce ittihaz olunacak tedbir ve
kararlar Dahiliye Nezaretinin tasvibiyle infaz olunur.

(1) Bu Nizamnamenin 6/7/1939 tarih ve 3702 Sayılı Kanuna Uymayan hükümleri ile
1/7/1948 tarih ve 5237 sayılı Kanuna uymayan hükümleri ve duhuliye biletle-
rine ait hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 15/10/1924 tarih ve 979 Sayılı Kararname ile; Vilayetten gönderilecek
malülinin (sakat ve hastalıklıların) de kabul edilmesi şartıyle Darülaceze
Şehremanetine (Belediye`ye) devredilmiştir.
126-12
DÖRDÜNCÜ FASIL
Aceze ve Etfalin Suret-i Kabul ve İdaresi

Madde 12 - Darülaceze`ye ancak Dersaadet`de mütevellid veya mütevattın olub
da alil veya amelmande ve temin-i maişete kafi mala gayrimalik olmakla beraber
kesbden de aciz bulunduğu halde Dersaadet`de veya taşrada şer`an infakıyle mü-
kellef ve zi-kudret kimsesi mevcut olmayanlar ve lakiydler kabul olunurlar.
Bu şeraiti haiz olanlardan Darülaceze`ye duhul için müracaatta bulunanlar
Darülaceze İdaresince tanzim olunacak matbu ilmuhaberleri mahalleleri heyet-i
ihtiyariyesine imla ve belediye daireleriyle belediye tabiplerine tasdik ettir-
dikten sonra ve zabıtaca sevk edilecek kesan dahi ilmuhabere hacet kalmaksızın
kabul olunacaklardır. Gerek bu iki suretle gelecekler gerek doğrudan doğruya
Darülacezeye müracaat edecekler her halde kablel kabul Darülaceze idaresince
muayene-i tıbbiyeye tabi tutulacak ve işbu nizamnamede muayyen kaffe-i şeraiti
haiz olub olmadıkları bittetkik şeraiti haiz olmayanlar reddolunacaktır.

Madde 13 - Darülaceze`ye alınacak etfalin haklarında zabıt varakası varsa
bunun münderecatı ve vucüdlarında görülen alaim ve işarat-ı farika defter-i
mahsusuna kaydedilecektir.

Madde 14 - Darülaceze`ye emraz-ı akliye ile musab ve cüzzam illetine mübte-
la olanlar kabul edilmez. Ancak emraz-ı sariye ve cildiye ile musap olanlar şe-
rait-i kabulü haiz bulunmakla beraber hastalıkları kabil-i tedavi ise mevcut
hastahanelerden birine sevk olunarak tedavi edildikten sonra Darülaceze`ye ka-
bul edilir.

Madde 15 - Alil ve amel-mande olduğu halde esbab-ı maişeti mevcut olanlar-
dan müracaat edenlerin ücret ile Darülaceze`ye kabulü caiz olduğu gibi kendisi-
ni iaşeye kafi emvalini ölünceye kadar görüp gözetmek şartiyle Darülaceze`ye
hibe veya ferağ edenler dahi kabul olunabilir.

Madde 16 - Darülaceze`ye onbeşinci maddede beyan olunanlardan maa`da işbu
nizamname mucibince kabul olunan eşhasa ait menkul ve gayrimenkul emval ve nu-
kud ile maaşat ve varidata Darülaceze İdaresince vaz-ı yed olunur. Bunlardan
kaffe-i miktarı iaşe ve müdavat ve ilbasları mükabilinde idarece mahsub edile-
rek fazlası hıfz ve Darülaceze`den hin-i huruclarında kendilerine i`ta olunur.

Madde 17 - Darülaceze`ye kabul olunan çocuklar ancak evlatlık ittihaz edil-
mek üzere talimatnamede gösterilen evsafı haiz kimselere ba mukavelename veri-
lir.

Madde 18 - Darülaceze`de vefat edenlerin idarece vaziyed edilmiş emval ve
nukud ve maaşat ve varidatı var ise bunlardan evvel emirde techiz ve tekfin
masarıfı ve saniyen mütevaffanın hal-i hayatında iaşesi için darülaceze tara-
fından sarf olunan mebaliğ istifa olunduktan sonra bakiyesi vereseye aid olur.

Madde 19 - Darülaceze`ye kabul edilenlerin şer`an infak ve iaşesiyle mükel-
lef ve zi-kudret akrabası zuhur ettiği halde bunlar akrabalarına teslim olunur.
Şer`an infakıyla mükellef olmayan zi-kudret bir kimse tarafından taleb edildiği
ve infak ve iaşesi dahi taahhüd olunduğu halde o gibilere de teslimi caizdir.

Madde 20 - Aceze ve etfalin mezuniyet ve akraba ve taallükatıyla mülakat ve
taam ve teneffüs ve yatıp kalkma ve sanayihanelere devam gün ve saatleri serta-
bib ile bilistişare müdür tarafından tayin olunur.

Madde 21 - Acezeden işe muktedir bulunanlar mevcut sanayihanelerde kabili-
yet-i yediyye ve dimaiyyeleri ile mütenasip sanatlarla işgal edilecekdir. Darü-
lacezede terzilik ve kunduracılık ve marangozluk ve çorabçılık ve demircilik ve
nessaclık misillü en ziyade işe yarayan ve her vakit lazım olan sanatlar işlet-
dirilecekdir. Masnuat Dahiliye Nezaretinin tensib edeceği zaman ve mahalde
füruht olunacak ve hasıl olan temettudan sanayihanelerde çalışan aceze ve
etfalin yevmiyeleri çıktıktan sonra mütebaki miktar Darülacezeye irad kayde-
dilecektir.
126-13
BEŞİNCİ FASIL
Darülaceze`nin Bütçesi ve Menabi-i Varidatı

Madde 22 - Darülaceze`nin bütçesi (Heyet-i Daime) ce bittertib meclis-i
idarece tetkik ve kabul edildikten sonra Dahiliye Nezaretince tasdik olunur.

Madde 23 - Darülaceze varidatı atideki mevaddan mürekkebdir:
1 - Senedat-ı Hakaniye varaka bahalarına zamolunan miktar yekununa karşı
hazine-i maliyeden maktuan verilen Senevi (800000) guruşdan
2 - Şirket-i Hayriyenin Boğaziçi`ne işleyen vapur biletlerinin azimet kıs-
mına zamedilen on paraya mukabil maktuan alınan (7000) liradan
3 - Sevahil-i mütecavireye işleyen seyr-i sefain idaresi biletlerine zam-
edilen on paranın miktar-ı hasılından
4 - Dersaadet`de icray-ı lu`biyyat eden bilcümle tiyatro ve sinemalar ile
patinaj ve her nev-i oyun mahalleri duhuliye biletleri üzerinden ve umur-ı hay-
riye için tertib olunan müsamere vesaire biletlerinden yüzde on hesabiyle tera-
küm edecek olan miktardan
5 - Bigayr-i tahsis fukaraya vasiyyet olunacak akçalarla cemaat ve ahali
beyninde gurabaya mahsus olarak cemedilecek ve veladet-i Peygamberi ve cülus-ı
hümayuna müsadif günlerde toplanacak ianat hasılatından
6 - Maadin ve umur-ı nafia imtiyazat sahiplerinin birrıza ita ettikleri me-
baliğden
7 - Belediyelerce noksan ül vezn olarak zabtedilecek ekmeklerden ve hilaf-ı
tenbih hareket etmelerinden dolayı esnaftan müsadere edilib muzır bulunmayan
me`kulat ve meşrubatdan
8 - Darülaceze`deki imalathanelerin hasılatından
9 - Onbeşinci ve onaltıncı maddeler mucibince istifa olunacak ücuratdan mü-
tehassil mebaliğden
10 - Darülaceze`ye ait emval-i gayrimenkule varidatından
11 - Darülaceze namına vukubulan mevhubat ve teberruatdan
12 - İstanbul Vilayeti`nin hususi bütçesinden muaveneten verilecek muhassa-
sattan
13 - Şehremanetince muaveneten verilecek mebaliğden
14 - Varidat-ı müteferrika-i saireden ibarettir.
Menabi-i mezkureden başka hükümetin takdir ve tayin edeceği cihetlerden dahi
Darülaceze`ye varidat temin edilir.
ALTINCI FASIL
Mevadd-ı Şetta

Madde 24 - Meclis-i İdarenin ve müdür ve sertabib ve memurin ve müstahde-
min-i sairenin umur ve muamelatını mübeyyin bir talimatname yapılacaktır.

Madde 25 - Darülaceze memurin ve müstahdeminine ve aceze ve eytama verilecek
et`ıme listeleri ve istimal olunacak elbise ve çamaşır hakkındaki cedveller için
hususi talimatname tanzim olunacaktır.

Madde 26 - Bir Nizamname-i mahsus ile "dulhane" tesis ve teşkil edilinceye
kadar elyevm Darülaceze`de bulunan dulların iaşesine devam olunacaktır.

Madde 27 - Darülaceze`deki etfal üç yaşına vüsullerini müteakib darüleytam-
lara devr ve tevdi olunurlar.

Madde 28 - Bu nizamname tarih-i neşrinden itibaren meridir.

Madde 29 - Bu nizamnamenin icrasına Dahiliye Nazırı memurdur.
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç  Cevapla

Etiketler
darulaceze, nizamnamesi

Seçenekler
Stil


Saat: 03:01

Forum Yasal Uyarı
vBulletin® ile Oluşturuldu
Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

ForumSevgisi.Com Her Hakkı Saklıdır
Tema Tasarım:
Kronik Depresif


Sitemiz bir 'paylaşım' sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabiliyorlar. Bu sebepten ötürü, sitemizdeki mesaj ya da konulardan doğabilecek yasal sorumluluklar o yazıyı paylaşan kullanıcıya aittir ve iletişim adresine mail atıldığı taktirde mesaj ya da konu en fazla 48 saat içerisinde silinecektir.

ankara escort bayan, ankara escort, izmir escort ankara escort, ankara escort bayan, eryaman escort, pendik escort, antalya escort,