ForumSevgisi.Com

  ForumSevgisi.Com > ForumSevgimiz Kütüphane > Kültür - Sanat > Osmanlı Tarihi


Karabağ'a Saldırının Önlenmesin İçin


Karabağ'a Saldırının Önlenmesin İçin

Kültür - Sanat Kategorisinde ve Osmanlı Tarihi Forumunda Bulunan Karabağ'a Saldırının Önlenmesin İçin Konusunu Görüntülemektesiniz,Konu İçerigi Kısaca ->> Karabağ'a Saldırının Önlenmesin İçin KARABAĞ'A SALDIRININ ÖNLENMESİ İÇİN DÎVÂN-I HÜMÂYÛN'DAN FERMÂN Karabağ ve Şuşa'ya hücum etmek niyetinde olan Şirvan ve ...

Kullanıcı Etiket Listesi

Yeni Konu aç  Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil

Okunmamış 16 Temmuz 2015, 21:05   #1
Durumu:
Çevrimdışı
ForumSevgisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
none
Üyelik tarihi: 14 Temmuz 2015
Mesajlar: 8.944
Konular: 8563
Beğenilen: 0
Beğendiği: 0
www.forumsevgisi.com
Standart Karabağ'a Saldırının Önlenmesin İçin

Karabağ'a Saldırının Önlenmesin İçin

KARABAĞ'A SALDIRININ ÖNLENMESİ İÇİN DÎVÂN-I HÜMÂYÛN'DAN FERMÂN

Karabağ ve Şuşa'ya hücum etmek niyetinde olan Şirvan ve Kuba Hanları'nın bu taraflara asker gönderdikleri Iraklı Han ve hâlen Çıldır Valisi Süleyman Paşa tarafından haber verildiğinden Azerbaycan Hâkimleri arasında Padişah'a sadâkatiyle bilinen Şuşa ve Karabağ Hanı İbrahim Han'a zararı mucib bir hâlin tecvîz edilemeyeceğinden bahisle vâki bir yardımdan kaçınmaları husûsunda Dağıstan Hâkimleri Kaytak Usumi Han ve Şemhal Han'a Gâzî Kumuk Hâkimi Serhay Han-zâde Mehmed Han'a ve Akkuşa Kadısı'na hitaben Divan-ı Hümayun'dan yazılan fermân sureti.
A.B. 1193 (25 Temmuz 1779)

Cenâb-ı eyâlet-me’âb hükûmet-nisâb devlet-intisâb sa‘âdet-iktisâb zü'l-kadri'l-etem ve'l-fahri'l-eşem ilm-ifrâz-ı hıtta-ı şehâmet yeke-tâz-ı arza-i celâdet bi'l-fi‘l hükkâm-ı Dağıstan'dan hâkim-i Kaytak Usumi Hân ve Şemhal Hân ve Gâzî Kumuk Hâkimi Sürhây Hân-zâde Muhammed Hân dâmet me‘âlihim ve kıdve-tü'l-ulemâi'l-müdakkikîn ve umdetü'l-fuzelâi'l-müttakîn menba‘u'l-fazl ve'l-yakîn Mevlânâ Akkuşa Kadısı zîdet berâ‘atühü tevkî‘-i refî‘-i hümâyûnumuz vâsıl olıcak ma‘lûmunuz ola ki siz ki hânân-ı müşâr ve mevlânâ-i mûmâ-ileyhimsiz. Zât-ı diyânet-simâtınızda merkûz olan cevher-i asâlet ve mâye-i dîndârî ve safvet muktezâsınca cânib-i hilâfet-menâkıb-ı dâverâne ve hânedân-ı şevket-bünyân-ı husrevânemize eben an-ceddin izhâr-ı hulûs-ı taviyyet ve ibrâz-ı muvâlât ve mühâlasat ile me’lûf ve mevsûf olagelüp dergâh-ı adâlet- destgâh-ı tâcdârânemize kesb-i revâbıt-ı tereddüd ve intisâb idenler haklarında mu‘âmele-i ızrâr-ı ibtidâr idenlerin men‘ u def‘lerine ve mütereddidân-ı bâb-ı ma‘delet-me’âbımızın cevr ü sitem-i ağyârdan himâye ve siyânetlerine karîb ve ba‘îd bezl-i kudret-ekîd edeceğinizde kat‘â şekk ü şübhe olmayup hâlen Tiflis Hânı İrakli HânTiflis Hânı; geçen senelerde Dersa‘âdet-i makarrımıza ilticâ ve itâ‘at-güzârı Devlet-i ebed-müddetimizi iltimâs ve recâ eylemek hasebiyle niyâz-ı sâdıkânesine müsâ‘ade birle fîmâ-ba‘d himây-ı himâyet-i şâhânemizde mahmî ve müstazıl tutulmasını hâvî yedine fermân-ı celîlü'ş-şânımız i‘tâ kılınmış idi. Bu esnâlarda Şirvan Hânı Hüseyin HânŞirvan Hânı; ve Kuba Hânı Feth Ali HânKuba Hânı; mûmâ-ileyh İrakli Hân'ın ehibbâsından ve anınla bi'l-ittihâd taraf-ı vâzıhü'ş-şeref-i şehriyârânemize kulluk ve bendelik ibrâz edenlerden Şusa ve Karabağ Hânı İbrahim Hân'ın üzerine hücûm ve sizlerden istimdâd ve sizler dahi merkûmân Hüseyin Hân ve Feth Ali Hân'a mu‘âvenet zımnında Karabağ ve Şusa taraflarına tesyîr-i asâkir eylediğiniz İrakli Hân ve hâlen Çıldır Vâlîsi düstûr-i mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü'l-âlem vezîrim Süleymân Paşa edâme'llâhü te‘âlâ iclâlehû câniblerinden Âsitâne-i devlet-âşiyânemize tahrîr ü i‘lâm olunup mümâ-ileyh İbrahim Hân hükkâm-ı Azerbaycan miyânelerinde rıbka-ı inkıyâd-ı Pâdişâhânemizi vişâhü's-sadr-ı sıdk ü istikâmet eylemiş olmak mülâbesesiyle kendisinin zarar u hasârını mûcib olacak hâlâtı tecvîz eylemeyüp husamâsına imdâd ü i‘ânetden keff-i yed ve ferâgat eylemeniz matlûb-ı hidîvânem olmağla işbu misâl-i bî-misâl-i dâverâne ve hitâb-ı müstetâb-ı tâcdârânemiz ısdâr ve ile irsâl olunmuşdur.

Sizlerin her biriniz öteden berü dûdmân-ı hilâfet-erkân-ı şehen-şâhânemize muhabbet-i mevrûse ile müncezib olduğunuz ve teğayyur-ı iğbirâr-ı tab‘-ı ilhâm-ı neb‘-i mülûkânemizi müstelzim olacak vaz‘-ı sünûhuna rızâ virmeyeceğiniz meczûm olup Karabağ Hânı İbrahim Hân'ın husamâsına mu‘âvenetiniz hân-ı mûmâ-ileyhin bu cânibe tereddüd-i intisâbı bilinmediğinden neş’et eylediğinde iştibâh olmadığı ve hân-ı mûmâ-ileyhin sıyâneti emrinde sânih olacak gayret ve himmetiniz haklarınızda zerî‘a-i da‘avât-ı hayriyye-i husrevânemiz olacağı ma‘lûmlarınız oldukda dâr u diyârına itâle-i dest-i ta‘arruz ve husamâsına mu‘âvenet itdürmeyüp hasbe'l-imkân himâyet ü sıyâneti esbâbının istihsâline teşmîr-i sâ‘id-i hamiyyet ve nisâr-ı nakdîne-i vüs‘ u kudret eyleyesiz.
Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu aç  Cevapla

Etiketler
için, karabaga, onlenmesin, saldirinin

Seçenekler
Stil


Saat: 17:06

Forum Yasal Uyarı
vBulletin® ile Oluşturuldu
Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

ForumSevgisi.Com Her Hakkı Saklıdır
Tema Tasarım:
Kronik Depresif


Sitemiz bir 'paylaşım' sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabiliyorlar. Bu sebepten ötürü, sitemizdeki mesaj ya da konulardan doğabilecek yasal sorumluluklar o yazıyı paylaşan kullanıcıya aittir ve iletişim adresine mail atıldığı taktirde mesaj ya da konu en fazla 48 saat içerisinde silinecektir.

ankara escort bayan, ankara escort, izmir escort ankara escort, ankara escort bayan, eryaman escort, pendik escort, antalya escort,